Xây dựng Taka, Author at Xây dựng Taka | Trang 21 trên 22